Vedtægter for foreningen Ganløse Gymnastik

§1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ganløse Gymnastik.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Ganløse, Egedal Kommune.

Stk. 3 Foreningen er stiftet den 29. oktober 1998.

§2: Foreningens formål

Det er Ganløse Gymnastiks formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke idræt under de bedst mulige forhold og dermed bidrage til at skabe trivsel, sundhed og velvære. Dette opnås gennem uddannelse, leg, træning, motion, konkurrence, aktiviteter og socialt samvær i Ganløse Gymnastik. Herigennem ønsker vi at fremme interessen for idræt samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i Ganløse Gymnastik og i det lokale samfund.

§3: Foreningens medlemskaber

Ganløse Gymnastik er medlem af Egedal Idræts Fællesskab (EIF) og tilslutter sig deres vedtægter. Herudover er foreningen medlem af DGI og GymDanmark (DGF) og kan tilslutte sig andre forbund mv.

§4: Kontingent og gebyr

Til drift af Ganløse Gymnastiks formål betales et kontingent, som overordnet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk.2: Der kan fastsættes forskellige kontingenter for forskellige tilbud og aldersgrupper, og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere.  Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 3: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 4: Medlemsgebyret fastsættes ligeledes på generalforsamlingen.

§5: Betingelser for medlemskab

Som medlemmer af Ganløse Gymnastik kan optages alle, der aktivt vil arbejde for Ganløse Gymnastiks formål.

Stk. 2 Som aktivt medlem kan alle optages, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 3 Som støtte- og passivt medlem kan alle optages.

§6: Ledelsen

Ganløse Gymnastiks daglige ledelse og højeste myndighed mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen.

Stk. 2 Ganløse Gymnastik ledes af en bestyrelse som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen vælges særskilt til følgende poster: Formand og kasserer.

Stk. 3 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende post: Næstformand og sekretær.

Stk. 5 Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6 Valgbar er:

§7: Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8: Foreningens hæftelser

Foreningens medlemmer, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over kontingentet samt medlemsgebyr.

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver af nogen art.

§9: Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er Ganløse Gymnastiks øverste myndighed, afholdes hvert år senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2 Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst tre ugers varsel ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne og/eller ved bekendtgørelse på elektroniske medier.

Stk. 3 Digital generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 3.1. Beslutningen efter stk. 3 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3.2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 3.

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§10: Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved forældre eller værge.

Stk. 2 Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

Stk. 3 Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til opløsning af Ganløse Gymnastik – jf. §21.

Stk. 4 Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 5 Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller som har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til de poster, der er på valg.

Stk. 6 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til stadfæstelse af udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for forslaget.

§11: Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Det reviderede Regnskab fremlægges til godkendelse
  5. Hovedposterne i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til orientering
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg – genvalg er muligt

Valg af formand for 2 år (lige år)

Valg af en eller flere bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)

Valg af en eller flere bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)

Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år

Valg af revisor og en revisorsuppleant for 1 år

  1. Eventuelt

Stk. 2 Om valget af formand foretages i lige eller ulige år er underordnet, så længe den samlede bestyrelse ikke vælges for de samme perioder.

§12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af Ganløse Gymnastiks stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet, og der indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§13: Beslutningsdygtighed

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Beslutninger i bestyrelsen kan kun ændres af en generalforsamling.

§14: Ledelsens arbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsorden for øvrige udvalg.

Stk. 2 Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, ordinære bestyrelsesmøder samt væsentlige møder.

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, hvis medlemmer også kan vælges uden for bestyrelsen til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen har ret til at overvære udvalgsmøder. Beslutninger på udvalgsmøder skal fremlægges for og godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen.

Stk. 5 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, så snart to medlemmer samt formanden er til stede.

Stk. 6 Bestyrelsen kan modtage bestyrelsesvederlag/godtgørelse for dækning af udgifter.

§15: Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.

§16: Regnskab og revision

Bestyrelsen forvalter foreningens midler og fører regnskab i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser. Den udarbejder budget for hvert regnskabsår og påser, at budgettet så vidt muligt overholdes.

Stk. 2 Ganløse Gymnastiks midler skal indsættes i et pengeinstitut.

Stk. 3 Bestyrelsen skal i det nye regnskabsår aflægge regnskab for det forudgående regnskabsår til revisor.

Stk. 4 Regnskabet gennemgås af Ganløse Gymnastiks revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Revisor har til enhver tid adgang til at kontrollere alt vedrørende regnskabet og regnskabsføring, og bestyrelsen er pligtig til at besvare ethvert spørgsmål fra revisor vedrørende dette.

Stk. 6 Det årlige regnskab underskrives af formand, kasserer og revisor.

Stk. 7 8 dage før generalforsamling er Ganløse Gymnastiks regnskab tilgængeligt på hjemmesiden.

§17: Tegningsret / tegningsberettigede

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. I formandens fravær af næstformanden, dog af formand, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer ved

Stk. 2 Bestyrelsen er bemyndiget til:

Stk. 3 Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Ganløse Gymnastik.

§18: Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§19: Æresmedlemmer og æresbevisninger

Personer som gennem en årrække har ydet en særlig indsats for Ganløse Gymnastik, kan af bestyrelsen med simpelt flertal udnævnes til æresmedlem.

Stk. 2 Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§20: Eksklusioner/udelukkelse af medlemmer

Medlemmer der overtræder de fastsatte ordensbestemmelser og medlemmer der udviser usportslig optræden, kan af Ganløse Gymnastiks bestyrelse udelukkes fra deltagelse i træning og konkurrence for kortere eller længere tid.

Stk. 2 Eksklusion af et medlem kan foretages af Ganløse Gymnastiks bestyrelse, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmål om eksklusionen afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion optages som et særligt punkt på dagsordenen. Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling.

§21: Ganløse Gymnastiks ophør

Forslag til opløsning af Ganløse Gymnastik kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret, og mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Stk. 2 Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

Stk. 3 På generalforsamlingen skal der samtidigt træffes beslutning om, hvilke øvrige kulturelle formål i Egedal Kommune foreningens formue skal tilgå.

 

******

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 17. juni 2021.