Privatlivspolitik – Gældende for Ganløse Gymnastik

Ganløse Gymnastik´s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ganløse Gymnastik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger er:

CVR: 20105348

Kontaktperson: Formand Annie Meineche

Adresse: Hundshøjvej 21, Ganløse, 3660 Stenløse

Telefonnr.: 20 88 39 23

Mail: forening@ganlosegymnastik.dk

Website: ganlosegymnastik.dk

 

Behandling af personoplysninger for vores medlemmer

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

 

2. Oplysninger om ledere og trænere:

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person (eksempelvis barn), er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.

Vi indsamler kun personfølsomme oplysninger (eksempelvis om handicap) i det omfang, du selv sender dem ind til os.

 

Formål

I Ganløse Gymnastik behandler vi kun dine personoplysninger til bestemte formål og når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

  1. Formål med behandling af medlemsoplysninger
  1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 

I Ganløse Gymnastik behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er dog, at unge på 15 år, som hovedregel, vil være i stand til selv at give et samtykke. Alt efter, hvad der gives samtykke til, foretager vi dog en konkret vurdering heraf.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (Apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år som udgangspunkt selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Ganløse Gymnastik gør brug af eksterne leverandører og samarbejdspartnere til forskellige administrative opgaver af forskellig karakter. Dette indebærer i nedenstående tilfælde, at de eksterne leverandører har/får adgang til nogle personoplysninger.

 

Zakobo ApS

Nets Denmark A/S

Danske Lønsystemer A/S

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Opbevaring og behandling af foto og videoer

Når du tilmelder dig et af vores hold, accepterer du samtidig, at der må tages fotos og video af dig/dit barn/dine børn for at vise Ganløse Gymnastiks aktiviteter. Dette kan være situationsbilleder/-video af enkeltpersoner eller grupper af gymnastik på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, YouTube, lokalaviser m.v.

 

Ønsker du ikke at gymnasten figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre gymnasten opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til fotografering af gymnastikholdet.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Ganløse Gymnastik forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Privatlivspolitikken er senest ajourført 28. juli 2021